Ευθύνη παροχέων ταχυδρομικού δικτύου/ ταχυδρομικών υπηρεσιών

141.-(1) ∆εν άρχεται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σε σχέση με αστικό αδίκημα ή σύμβαση, εναντίον φορέα παροχής παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, αν η βάση της αγωγής σχετίζεται με την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο εδάφιο (2).

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες, εξουσιοδοτημένος φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών προσφέρει συστημένη ή/και ασφαλισμένη ταχυδρομική υπηρεσία, η νομική του ευθύνη διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της συμβάσεως μεταξύ αυτού και του χρήστη, και ο εν λόγω παροχέας οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενημέρωση των χρηστών ως προς τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις.

(3) Η έκταση της ευθύνης του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για ζητήματα που εγείρονται βάσει του εδαφίου (2), πιο πάνω, θα περιορίζεται σε απώλεια που προκαλείται απευθείας από τη σχετική παραβίαση της σύμβασης ή/και παράνομη ενέργεια. Ο χρήστης δεν δικαιούται να εγείρει θέμα παρεπόμενης απώλειας ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου στην Κύπρο.