Έκδοση γραμματοσήμων

142.-(1) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκδοση γραμματοσήμων από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε άλλα γραμματόσημα τα οποία φέρουν επιγραφή ή κάνουν αναφορά στη λέξη «Κύπρος».

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει την χρήση γραμματοσήμων για παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(3) Ο Υπουργός αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας τη φιλοτελική δραστηριότητα, η οποία είναι συναφής με την έκδοση γραμματοσήμων.