Έκδοση γραμματοσήμων

142.-(1) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκδοση γραμματοσήμων από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε άλλα γραμματόσημα τα οποία φέρουν επιγραφή ή κάνουν αναφορά στη λέξη «Κύπρος».

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει την χρήση γραμματοσήμων για πληρωμή των ταχυδρομικών υπηρεσιών του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.