Υποχρέωση αμεροληψίας

57. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 να επιβάλει στους φορείς εκμετάλλευσης, υποχρεώσεις αμεροληψίας όσον αφορά τη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση.

(2) Κάθε τέτοια υποχρέωση θα εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης που υπόκειται στην υποχρέωση

(α) παρέχει πρόσβαση ή διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις σε πρόσωπα που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες και

(β) παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των εταίρων του.