Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων

55. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των όρων του εδαφίου 2 του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις από τον κατάλογο υποχρεώσεων που απαριθμούνται στα Άρθρα 56-65 στους παροχείς που καθορίζονται ως έχοντες Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά, με τον τρόπο που καθορίζεται και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Μέρος 9 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα Άρθρα 56-65 σε παροχείς που δεν έχουν ορισθεί ως έχοντες Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά, μόνον όπου τυγχάνουν εφαρμογής οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Τα Άρθρα 39, 41, 53 (1) και (2), 61, 62, 64, 73, 74 και 75.

(β) Το Μέρος 14 του Νόμου αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ασφάλειας και το απόρρητο στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ή

(γ) Όπου υποχρεούνται να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα, τον τρόπο και τη μορφή της προτεινόμενης επιβολής, τροποποίησης ή άρσης υποχρεώσεων.

(3) Όταν φαίνεται ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, ο Επίτροπος δύναται να επιδιώξει να επιβάλει σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης άλλες από εκείνες που ορίζονται στα Άρθρα 56 έως και 65, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση για άδεια επιβολής αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε Διάταγμα. Όσο εκκρεμεί η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει ή απαγορεύει τη λήψη των εν λόγω μέτρων, ο Επίτροπος απέχει από την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων, με την επιφύλαξη των εξουσιών του Επιτρόπου να υιοθετήσει επείγοντα μέτρα δυνάμει του Μέρους 9.

(4) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, έχουν ως βάση τη φύση του προβλήματος που εντοπίστηκε, είναι αναλογικές και δικαιολογημένες και εξυπηρετούν τους στόχους που αναφέρονται στο Άρθρο 49 του παρόντος Νόμου. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτή περιγράφεται σε ειδικό διάταγμα που διέπει τα ζητήματα αυτά και με τον τρόπο που περιγράφεται στο Άρθρο 50 αναφορικά με τη διαβούλευση με άλλους ρυθμιστικούς φορείς.