Παροχή δικτύου ή/και υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

150.-(1) Πρόσωπο που ιδρύει, λειτουργεί ή/και παρέχει ταχυδρομικό δίκυτο ή/και ταχυδρομικές υπηρεσίες άνευ ειδικής άδειας χορηγούμενης από τον Επίτροπο, ή άνευ γενικής εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Άρθρο 127, εκτός δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή/και με οποιοδήποτε άλλο νόμο, ή/και με άδεια που εκδίδεται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου, ή/και κανονισμών, ή/και διαταγμάτων, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που άνευ αδείας μεταφέρει αντικείμενο αλληλογραφίας, το οποίο δεν εξαιρείται από τον Επίτροπο από οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία διαφυλάσσεται κατ’αποκλειστικότητα για τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για κάθε αντικείμενο αλληλογραφίας που μεταφέρει.

(3) Πρόσωπο που συστηματικά μεταφέρει άνευ αδείας αντικείμενο αλληλογραφίας, που δεν εξαιρείται όπως ορίζεται στην παράγραφο (2) από οποιαδήποτε υπηρεσία που διαφυλάσσεται κατ’αποκλειστικότητα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ(€1.700) σε σχέση με κάθε εβδομάδα ή μέρος αυτής κατά την οποία η εν λόγω μεταφορά συνεχίζει.

(4) Πρόσωπο που εκτελεί άλλως πως δια των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οποιεσδήποτε υπηρεσίες συναφείς προς την μεταφορά αντικειμένων αλληλογραφίας από μέρος σε μέρος, είτε δια της παραλαβής ή αποδοχής ή συλλογής ή δια παραγγελίας ή δι΄ αποστολής ή δια μεταφοράς ή επαναμεταφοράς ή παράδοσης αντικειμένου, το οποίο δεν εξαιρείται όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), από τις διαφυλασσόμενες κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), για κάθε αντικείμενο που μεταφέρει.

(5) Πρόσωπο που συστηματικά παρέχει υπηρεσίες όπως περιγράφεται στην παράγραφο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1.700).

(6) Πρόσωπο που αποστέλλει ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο δεν εξαιρείται από οποιαδήποτε διαφυλασσόμενη κατ΄ αποκλειστικότητα υπηρεσία σύμφωνα με στο εδάφιο (2), άλλως πως δια των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή που προκαλεί την αποστολή ή τη μεταφορά τέτοιου αντικειμένου άλλως πως δια των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή που προσφέρει ή παραδίδει τέτοιο αντικείμενο για αποστολή αυτού άλλως πως δια των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για κάθε αντικείμενο.

(7) Οποιοσδήποτε διαπράττει συστηματικά οποιαδήποτε από τις πράξεις, που αναφέρονται στο εδάφιο (6) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).

(8) Πρόσωπο που ήθελε συλλέξει αντικείμενα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε διαφυλασσόμενη κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσία για τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, με σκοπό τη μεταφορά ή/και αποστολή τους άλλως πως δια των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για κάθε αντικείμενο.

(9) Πρόσωπο που συστηματικά ενεργεί ως αναφέρεται στο εδάφιο (8) διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).

(10) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος όπως ορίζεται στο εδάφιο (4), του παρόντος άρθρου, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στην αναφερόμενη στο εν λόγω παράγραφο ποινή ανεξάρτητα από το κατά πόσο το σχετικό αντικείμενο αποστέλλεται μόνο του ή μαζί με οτιδήποτε άλλο, ή κατά πόσο η σχετική συναφής υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται ή θα αποσταλεί μόνο του ή μαζί με κάποιο άλλο αντικείμενο ή πράγμα, και σε οποιαδήποτε ποινική δίωξη ο κατηγορούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πράξη που συνιστά το ισχυριζόμενο ποινικό αδίκημα εναντίον αυτού έγινε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(11) Πρόσωπο που δολίως ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί, ενώνει, επιθέτει ή/και τοποθετεί μαζί ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο ή κάλυμμα ή σε οποιοδήποτε χαρτί ή άλλη ουσία οποιοδήποτε γραμματόσημο, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια (€1.700) ευρώ.

(12)(α) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω περιπτώσεων:

(i) αν εν γνώσει του εσωκλείει, προκαλεί ή/και συντελεί όπως εσωκλειστεί σε οποιαδήποτε εφημερίδα προοριζόμενη να σταλεί δια ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπό την κάλυψη αυτής οποιοδήποτε αντικείμενο ή χαρτί ή/και πράγμα, ή

(ii) αν εν γνώσει του αποστέλλει, ή προκαλεί την αποστολή δια ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφημερίδας εντός της οποίας εσωκλείεται οποιοδήποτε αντικείμενο αλληλογραφίας ή πράγμα ή χαρτί ή αντικείμενο, εκτός όπου ρητά τούτο επιτρέπεται

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (α), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) σε σχέση με κάθε εφημερίδα.

(γ) Σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), η εφημερίδα με τυχόν εσώκλειστα των οποίων η αποστολή δια ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν είναι απαγορευμένη, παραδίδεται ως κανονικό και πληρωθέν αντικείμενο αλληλογραφίας, ενώ τα απαγορευμένα εσώκλειστα, κατάσχονται.

(13)(α) Πρόσωπο, εργοδοτούμενο, συνεργαζόμενο ή απασχολούμενο σε παροχέα ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που άνευ νομίμου αιτίας:

(i) ανοίγει ή προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδρομικό αντικείμενο, ή/και

(ii) εσκεμμένα κατακρατεί ή καθυστερεί ή προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδίκηματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

Οι διατάξεις της παραγράφου (α) δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθ΄όσον αφορά-

(i) στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Κύπρο, και

(ii) στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με ρητή εντολή του Επιτρόπου.

(14) Πρόσωπο, που παρακινεί ή προκαλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή που αποπειράται να προκαλέσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να διαπράξει αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως και (13), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στις ίδιες ποινές που υπόκειται και το πρόσωπο που εξετέλεσε το αδίκημα.

(15) Για ανάκτηση των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των εδαφίων (1) έως και (14), δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή, εντός ενός έτους από την επιβολή της ποινής.

(16) Πρόσωπο που δόλια κατακρατεί ή εσκεμμένως κρατεί, ή εξασφαλίζει ή κατακρατεί ή που αμελεί ή αρνείται κατόπιν απαίτησης παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, να παραδώσει ταχυδρομικό αντικείμενο που του έχει παραδοθεί κατά λάθος και το οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο, ή/και ταχυδρομείο, ή/και ταχυδρομικό αντικείμενο που έχει ανευρεθεί είτε από το ίδιο ή από άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(17) Πρόσωπο που ταχυδρομεί ή προκαλεί την ταχυδρόμηση ή/και αποστέλλει ή/και προκαλεί την αποστολή ή/και που προσφέρει ή παραδίνει για να αποσταλεί με το ταχυδρομείο οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο περιέχει οποιοδήποτε εκρηκτικό ή/και άλλο επικίνδυνο υλικό ή ουσία, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ενώ το εν λόγω ταχυδρομικό αντικείμενο δύναται να καταστραφεί ή να κατακρατηθεί ή να τύχει άλλου χειρισμού.

(18)(α) Πρόσωπο που εργοδοτείται για τη μεταφορά ή/και παράδοση οποιουδήποτε ταχυδρομικού αντικείμενου, το οποίο βρίσκεται υπό τη φύλαξη, φροντίδα ή κατοχή του κατά την εργοδότηση αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε οποιαδήποτε εκ των κατωτέρω περιπτώσεων:

(i) σε περίπτωση που εγκαταλείπει το αντικείμενο,

(ii) σε περίπτωση που είναι ένοχο οποιασδήποτε πράξης μέθης, απροσεξίας, αμέλειας ή/και άλλης ανάρμοστης συμπεριφοράς δια της οποίας τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του ταχυδρομικού αντικειμένου,

(iii) σε περίπτωση που συλλέγει, παραλαμβάνει, μεταφέρει ή/και παραδίνει ταχυδρομικό αντικείμενο με άλλο τρόπο από τον συνηθισμένο τρόπο του ταχυδρομείου,

(iv) σε περίπτωση που εσκεμμένα διαθέται το χρόνο του για να επιβραδύνει ή/και καθυστερήσει την πρόοδο ή/και άφιξη ταχυδρομικού αντικειμένου,

(v) Σε περίπτωση που δεν ασκεί δέουσα φροντίδα και επιμέλεια, για την ασφαλή μεταφορά ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά παράβαση της παραγράφου (α) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τα χίλια ευρώ (€1.000).

(19)(α) Πρόσωπο που εργοδοτείται από παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, διαπράττει ποινικό αδίκημα σε περίπτωση που, σε αντίθεση με τα καθήκοντά του

(i) ανοίγει, προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδρομικό αντικείμενο, ή

(ii) εσκεμμένα κατακρατεί, καθυστερεί, προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) πιο πάνω, δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθ΄όσον αφορά-

(i) στο άνοιγμα, κατακράτηση, και καθυστέρηση ταχυδρομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Κύπρο,

(ii) στο άνοιγμα, κατακράτηση και καθυστέρηση ταχυδρομικού αντικειμένου προς τον σκοπό συμμόρφωσης με ρητή εντολή του Επιτρόπου.

(20) Πρόσωπο που θέτει ή αποπειράται να θέσει εντός ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, οποιαδήποτε φωτιά, φλόγα, σπίρτα, ή οποιαδήποτε εκρηκτική ή/και επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή οποιοδήποτε υγρό, ή που πράττει ή αποπειράται να πράξει οτιδήποτε το οποίο δυνατό να παραβλάψει το κιβώτιο ή τα εξαρτήματα ή το περιεχόμενο αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(21)(α) Ουδείς θα αποστέλλει ή αποπειράται να αποστείλει ταχυδρομικό αντικείμενο -

(i) στο οποίο εσωκλείεται οποιαδήποτε εκρηκτική ή επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή επιβλαβής ή δηλητηριώδης ουσία, ή οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο το οποίο δεν είναι κατάλληλα προστατευμένο, ή οποιοδήποτε ζωντανό ον το οποίο είναι είτε επιβλαβές είτε ενδέχεται να παραβλάψει άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, ή

(ii) στο οποίο εσωκλείεται οποιοδήποτε αντικείμενο ή/και πράγμα το οποίο ενδέχεται να παραβλάψει είτε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα κατά τη μεταφορά ή οποιοδήποτε λειτουργό του παροχέαυ ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή

(iii) πάνω στο οποίο θέτει ή εντός του οποίου εσωκλείει οποιεσδήποτε λέξεις, σημεία, σχέδια, ή εικόνες, στασιακού, υβριστικού, απειλητικού, άσεμνου, αισχρού ή έκδηλα ενοχλητικού χαρακτήρα

(β) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου (α), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, καθ΄ όσον αφορά παράβαση της υποπαραγράφου (i), σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και καθ΄ όσον αφορά παράβαση των παραγράφων (ii) και (iii), σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(γ) Ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται κατά παράβαση της παραγράφου (α), δύναται να κατακρατηθεί στο γραφείο του παροχέαυ ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(22) Πρόσωπο το οποίο χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση επικολλά ή αποπειράται να επικολλήσει οποιαδήποτε προκήρυξη, διαφήμιση, ανακοίνωση, κατάλογο, έγγραφο, πινακίδα ή πράγμα πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή σε ταχυδρομείο ή ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, ή βάφει, πισσώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο παραμορφώνει οποιοδήποτε τέτοιο γραφείο, ταχυδρομείο ή κιβώτιο είναι ένοχο ποινικού αδίκηματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (€342.000).

(23)(α) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που, χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση:

(i) κατασκευάζει, εκδίδει, αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε φάκελο, περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί κατ’ απομίμηση ενός που εκδόθηκε από ή δυνάμει εξουσιοδότησης του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε ταχυδρομική αρχή του εξωτερικού ή το οποίο έχει επί αυτού οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι ταχυδρομική επιστολή η οποία φέρει αυτά αποστέλλεται εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κύπρου, ή

(ii) σχηματίζει πάνω σε οποιοδήποτε φάκελο περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί με σκοπό την έκδοση ή αποστολή του δια ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, ή τη χρησιμοποίησή του διαφορετικά, οποιοδήποτε σημείο, κατ’ απομίμηση ή όμοιο ή με ή το οποίο προβάλλεται ως απομίμηση ή ως όμοιο ή ως να είναι γραμματόσημο ή σήμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε ταχυδρομικής αρχής του εξωτερικού ή σχηματίζει οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν η υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι η ταχυδρομική επιστολή που φέρει αυτά, αποστέλλεται εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου, ή

(iii) εκδίδει ή/και αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε φάκελο, περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί σεσημασμένο με τον αναφερόμενο στην προηγούμενες παραγράφους τρόπο.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850).

(24) Είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, πρόσωπο που με πρόθεση να εξαπατήσει:

(α) κατασκευάζει, ή εν γνώσει του αλλοιώνει, ή πωλεί ή ασχολείται με ή διανέμει,

(i) οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, είτε σφραγιστό είτε επικολλημένο,

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο διεθνές ένσημο απάντησης,

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής, ή/και

(iv) οποιοδήποτε αποτύπωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήδη, νοουμένου ότι τέτοιο αποτύπωμα είναι πλαστογραφημένο ή είναι απομίμηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να εκληφθεί ως σφραγιστό ή κινητό γραμματόσημο το οποίο εκδόθηκε από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε ταχυδρομική αρχή του εξωτερικού,

(β) κατασκευάζει ή/και κυκλοφορεί οποιαδήποτε πλαστή ταχυδρομική ταυτότητα, ή/και

(γ) κατασκευάζει ή/και εκτός αν προβάλει νόμιμη δικαιολογία, έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε μήτρα, πλάκα, όργανο ή υλικά για την κατασκευή:

(i) οποιουδήποτε πλαστού γραμματοσήμου,

(ii) οποιουδήποτε κίβδηλου Διεθνούς ενσήμου απάντησης,

(iii) oποιουδήποτε κίβδηλου αποτυπώματος σφραγιστικής μηχανής ή/και

(iv) oποιασδήποτε πλαστής ταχυδρομικής ταυτότητας.

(25) Υπό τον όρο του εδαφίου (26), πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (24), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(26) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου (24), χωρίς πρόθεση να εξαπατήσει, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700). Νοείται ότι ο κατηγορούμενος φέρει το βάρος απόδειξης της απουσίας πρόθεσης για εξαπάτηση.

(27) Οποιοδήποτε γραμματόσημο, ένσημο απάντησης, αποτύπωμα, ταχυδρομική ταυτότητα, μήτρα, πλάκα, όργανο, ή υλικά τα οποία έχουν εξευρεθεί στην κατοχή προσώπου κατά παράβαση της παραγράφου (24), δύναται να κατασχεθούν και δημευθούν.

(28) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που -

(α) εν γνώσει του χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε ταχυδρομικό σκοπό,

(i) οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο,

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο Διεθνές ένσημο απάντησης,

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής, ή/και

(iv) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα το οποίο ήδη χρησιμοποιήθηκε, ή/και

(β) έχει στην κατοχή του, εκτός εάν προβάλει νόμιμη δικαιολογία,

(i) οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο,

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο Διεθνές ένσημο απάντησης, ή/και

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής.

(29) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (28) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(30) Ουδείς δύναται άνευ δέουσας εξουσιοδότησης να τοποθετεί, ή διατηρεί επί οποιασδήποτε οικείας, τοίχου, θύρας, παράθυρου, κιβώτιου, ταχυδρομικού πασσάλου, ή επί άλλου μέρους το οποίο του ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του, οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις, γράμματα ή σημεία σύμφωνα με το Άρθρο 139 του παρόντος Νόμου:

(α) τις λέξεις «Ταχυδρομείο»,

(β) τις λέξεις "γραμματοκιβώτιο" οι οποίες συνοδεύονται με λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι αυτό είναι γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου, ή

(γ)οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή/και σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι οποιαδήποτε οικία ή χώρος είναι ταχυδρομείο ή/και ότι οποιοδήποτε κιβώτιο είναι γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου.

(31) Πρόσωπο το οποίο καλείται με ειδοποίηση η οποία του δίδεται από παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, να αφαιρέσει ή εξαλείψει οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή/και σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο (30) ή/και να μετακινήσει ή κλείσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο, το οποίο του ανήκει ή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του και το οποίο υπήρξε γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου οφείλει να συμμορφώνεται με την ειδοποίηση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αυτής.

(32) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (31), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες, και σε περίπτωση που κατόπιν καταδίκης συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος.

(33) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την αξία οποιουδήποτε πακέτου που αποστέλλεται από αυτό για μεταφορά ταχυδρομικώς από την Κύπρο, είναι ένοχο ποινικού αδίκηματος, και υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του για το αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), και σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης καταδίκης του για το αυτό αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(34) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή/και προτρέπει οποιοδήποτε άλλο, να παρεμποδίσει λειτουργό οποιουδήποτε παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εκτέλεση του καθήκοντός του, ή/και το οποίο ενώ βρίσκεται σε οποιοδήποτε ταχυδρομείο, παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της εργασίας του ταχυδρομείου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(35) Πρόσωπο που εκδίδει, αναπαραγάγει ή/και αντιγράφει γραμματόσημα χωρίς ρητή εξουσιοδότηση ή έγκριση από τον Υπουργό ή/και που προκαλεί άλλους να το πράξουν, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.