Εξουσίες Επιτρόπου για κατάσχεση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και διαδικασίες δήμευσης

87Α.-(1) Όπου εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες του άρθρου 27 διαπιστώνει, κατά τον έλεγχο οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, ότι τέτοιος εξοπλισμός δεν πληροί τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος Νόμου, δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η διαδικασία, οι όροι φύλαξης, διατήρησης ή απόδοσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού που κατάσχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται να καθοριστούν με διάταγμα του Επιτρόπου.

(3) Εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο λειτουργός οφείλει να πληροφορεί με γνωστοποίηση κατάσχεσης το πρόσωπο από το οποίο έχει κατασχεθεί τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, ενημερώνοντάς το ταυτόχρονα για το δικαίωμα του τελευταίου να υποβάλει ένσταση εναντίον της κατάσχεσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου  (4) καθώς και για την προθεσμία εντός της οποίας  δύναται  να  ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών.

(4) Κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει ένσταση εναντίον διενεργηθείσας από τον Επίτροπο κατάσχεσης δυνάμει του παρόντος άρθρου, και σε τέτοια περίπτωση ο Επίτροπος -

(α) εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον ενδιαφερόμενο ή να δώσει σ΄ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ένσταση, και

(β) με αιτιολογημένη απόφασή του,  επικυρώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί την  απόφαση κατάσχεσης προϊόντος, μέσα σε εύλογο χρόνο.

(5) Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα ώστε, αν η κατάσχεση έχει ανακληθεί ή δεν δικαιολογείται πλέον, τα κατασχεθέντα προϊόντα να επιστρέφονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(6) Σε περίπτωση επικύρωσης της απόφασης του Επιτρόπου, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον επί των κατασχεθέντων προϊόντων, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο πρόσωπο.

(7) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (6) διατάγματος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι -

(α) ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του παρόντος Νόμου σε σχέση με το προϊόν ή διαδικασία δήμευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί,  αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο·

(β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών αφότου το προϊόν κατασχέθηκε.

(8) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του άρθρου 77, ο Επίτροπος δύναται σε περίπτωση κατάσχεσης που γίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, και τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύ θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί διά κλήσεως στο δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση των κατασχεθέντων για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(9) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αιτούμενου δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου  διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε κατασχεθέντος προϊόντος,  μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι -

(α) πράγματι τα κατασχεθέντα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών· ή

(β) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για τη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου προσώπου με τις διατάξεις του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου.

(10) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (6), τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που δημεύεται με διάταγμα δικαστηρίου, δύναται να καταστραφεί σύμφωνα με οδηγίες που δίνει το δικαστήριο:
Νοείται ότι εάν το δικαστήριο το κρίνει σκόπιμο, δύναται να διατάξει όπως ο εν λόγω εξοπλισμός, αντί να καταστραφεί, παραδοθεί από τον Επίτροπο σε πρόσωπο που ο ίδιος επιλέγει, με αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες,  υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό-

(α) δε θα το διαθέσει στην αγορά ή δε θα το θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής του ως άχρηστου υλικού, και

(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος για τη δήμευση του εξοπλισμού.