Μέτρα μείωσης κόστους για ανάπτυξη υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

20Α.-(1) Ο Επίτροπος, με σκοπό τη  διευκόλυνση και παροχή κινήτρων αναφορικά με την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προωθεί  την  κοινή χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδομής και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης εγκατάστασης νέας υλικής υποδομής, προκειμένου η εγκατάσταση των εν λόγω δικτύων να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος.

(2) Τα άρθρα 62A, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε,  ορίζουν  στοιχειώδεις απαιτήσεις περί τεχνικών έργων και υλικής υποδομής.

(3) Τα άρθρα 62Α, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε, ισχύουν με την επιφύλαξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων των ασύμμετρων ρυθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε πρόσωπα με σημαντική ισχύ, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9 και με την επιφύλαξη των συμμετρικών ρυθμιστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55.

(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, τα  άρθρα 62Α, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε εφαρμόζονται σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύου.

(5)(α) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος  για την εκτέλεση των καθηκόντων του ενιαίου σημείου πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96Δ και 96Ε.

(β) Για την κάλυψη του κόστους εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών, ο Επίτροπος δύναται να επιτρέπει την επιβολή τελών για τη χρησιμοποίηση των ενιαίων σημείων πληροφόρησης.