Συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν στις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

220.—(1) Στις υφιστάμενες κατά την  1ηΙανουαρίου 2003 ασφαλιστικές επιχειρήσεις,  παρέχεται προθεσμίαμέχρι την 31η∆εκεμβρίου 2003  προς συμμόρφωση προς τις διατάξεις των παραγράφων  (β)  και  (θ)  τουεδαφίου (1) του άρθρου 21  και της παραγράφου  (δ) του άρθρου 26.

(2) Σε υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του διά του παρόντος καταργούμενου περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1984 έως 2001, παρέχεται προθεσμία, που δε θα υπερβαίνει την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς συμμόρφωσή τους στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού διατάξεις.

(3) Προκειμένου περί των προϋποθέσεων, που τίθενται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 και στην υποπαράγραφο (ν) της παραγράφου (ζ) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα—

(α) Σε ότι αφορά το διορισμό εσωτερικού αναλογιστή, παρέχεται προθεσμία τεσσάρων ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, προς συμμόρφωση·

(β) σε ότι αφορά τον εντεταλμένο αναλογιστή, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να διατηρήσουν τον αναλογιστή, που έχουν ήδη διορίσει.

(4) Προκειμένου περί της προϋποθέσεως, που τίθεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου για διορισμό γενικού αντιπροσώπου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Ο υφιστάμενος ανώτερος λειτουργός, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του διά του παρόντος καταργούμενου Νόμου, δύναται να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του για ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου·

(β) ο ανώτερος αυτός λειτουργός δύναται στην συνέχεια να διοριστεί ως γενικός αντιπρόσωπος, εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 56 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, προκειμένου περί υφιστάμενων κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών, καταργείται η υποχρέωση προς διορισμό ανώτερου λειτουργού, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του διά του παρόντος καταργούμενου περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1984 έως 2001.

(5)  Προκειμένου περί της προϋποθέσεως που τίθεταιστην παράγραφο  (ιστ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 καιστην παράγραφο  (θ)  του άρθρου 26  για διορισμό αντιπροσώπου για διακανονισμό απαιτήσεων, ο διορισμός αυτός θα έχει ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Προκειμένου περί της προϋποθέσεως για διορισμό εντεταλμένου αναλογιστή που τίθεται στην παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 και στην παράγραφο  (θ) του άρθρου 26,  οι υφιστάμενες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να διατηρήσουν τον αναλογιστή που έχουν ήδη διορίσει.