Υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών και στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στον Κλάδο Ζωής

221. Σε περίπτωση κατά την οποία μία υφιστάμενη ασφαλιστική επιχείρηση, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου και κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής, τερματίζει για οποιοδήποτε λόγο την άσκηση εργασιών σε έναν από τους δύο αυτούς Κλάδους για διάστημα πέραν των έξι μηνών, δε δικαιούται να επαναρχίσει εργασίες στον Κλάδο αυτό, υποκείμενη κατά πάντα στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, που προβλέπει ότι η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση εργασιών είτε στον Κλάδο Γενικής Φύσεως είτε στον Κλάδο Ζωής.