Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου

219. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην επωνυμία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.