Συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν στις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

220.—(1) Εκτός εάν άλλωσπως προβλέπεται σε επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού, στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχεται προθεσμία ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, προς συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις των άρθρων 21, 26 και 29 του παρόντος Νόμου, που αφορούν στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.

(2) Σε υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του διά του παρόντος καταργούμενου περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1984 έως 2001, παρέχεται προθεσμία, που δε θα υπερβαίνει την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς συμμόρφωσή τους στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού διατάξεις.

(3) Προκειμένου περί των προϋποθέσεων, που τίθενται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 και στην υποπαράγραφο (ν) της παραγράφου (ζ) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα—

(α) Σε ότι αφορά το διορισμό εσωτερικού αναλογιστή, παρέχεται προθεσμία τεσσάρων ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, προς συμμόρφωση·

(β) σε ότι αφορά τον εντεταλμένο αναλογιστή, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να διατηρήσουν τον αναλογιστή, που έχουν ήδη διορίσει.

(4) Προκειμένου περί της προϋποθέσεως, που τίθεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου για διορισμό γενικού αντιπροσώπου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Ο υφιστάμενος ανώτερος λειτουργός, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του διά του παρόντος καταργούμενου Νόμου, δύναται να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του για ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου·

(β) ο ανώτερος αυτός λειτουργός δύναται στην συνέχεια να διοριστεί ως γενικός αντιπρόσωπος, εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 56 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, προκειμένου περί υφιστάμενων κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών, καταργείται η υποχρέωση προς διορισμό ανώτερου λειτουργού, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του διά του παρόντος καταργούμενου περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1984 έως 2001.