Γνωστοποίηση των τελών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

7.-(1) Η ισοτιμία μετατροπής σε κυπριακές λίρες των ποσών σε Ευρώ που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, είναι, για κάθε χρόνο, εκείνη που δημοσιεύεται την πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτέμβρη του προηγούμενου χρόνου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

(2) Το ύψος των τελών που ορίζεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III, δημοσιεύεται κάθε δεύτερη βδομάδα του Δεκέμβρη κάθε έτους με γνωστοποίηση του Διευθυντή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με περίοδο ισχύος από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους:

Νοείται ότι, για την περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους, το ύψος των τελών δημοσιεύεται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου με γνωστοποίηση του Διευθυντή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.