Χώροι είσπραξης τελών

6. Τα τέλη εισπράττονται σε συγκεκριμένους χώρους όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III:

Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χώρος για την είσπραξη των τελών τότε τα τέλη εισπράττονται στους χώρους που διεξάγονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι, ή στο κατά τόπους επαρχιακό κτηνιατρικό γραφείο.