Υποχρέωση καταβολής τελών

5. Τα τέλη καταβάλλονται από τους επιχειρηματίες, εκτός εάν καθορίζεται άλλως πως στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III και ο επιχειρηματίας δύναται να ανακτήσει το πληρωθέν τέλος όπως προβλέπεται στα προαναφερθέντα Παραρτήματα.