Επιβολή τελών

4. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8, 9 και 10, η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλη σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις του Παραρτήματος I, Παραρτήματος II και Παραρτήματος III:

Νοείται ότι, το τέλος που επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση είναι το ποσό στο επίσημο νόμισμα της Δημοκρατίας το οποίο αντιστοιχεί με το ποσό σε ευρώ όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα I, II και III, αντιστοίχως, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.