Πεδίο εφαρμογής και, σκοπός

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της ανεξάρτητης χρηματοδότησης των επιθεωρήσεων και ελέγχων των ζώων ή/και προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III.