Έξοδα που καλύπτονται από τα τέλη

8. Τα τέλη ορίζονται κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν τα ακόλουθα έξοδα που βαρύνουν την αρμόδια αρχή:

(α) Μισθοί και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων του προσωπικού της αρμόδιας αρχής που εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο,

(β) διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων, στα οποία μπορούν να προστίθενται και τα έξοδα που απαιτούνται για την ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση των επίσημων κτηνιάτρων και κτηνιατρικών επιθεωρητών, για τη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III