Απαγόρευση επιστροφής των τελών

9.-(1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιστροφή από την αρμόδια αρχή των τελών που έχουν εισπραχθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η τυχόν υιοθέτηση από την αρμόδια αρχή των ποσών που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III, δε θεωρείται ως έμμεση επιστροφή κατά την εκτίμηση συγκεκριμένων περιπτώσεων.