Ύψος τέλους

10. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει τέλος το ύψος του οποίου είναι ανώτερο των ποσών που προβλέπονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα ΙΙ και Παράρτημα III, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό τέλος που εισπράττεται δε θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος των εξόδων επιθεώρησης.