Αντικατάσταση εθνικών υγειονομικών τελών

11.-(1) Τα τέλη που επιβάλλει η αρμόδια αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο, αντικαθιστούν κάθε άλλο υγειονομικό φόρο ή τέλος που εισπράττεται από οποιαδήποτε άλλη αρχή της Δημοκρατίας για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III καθώς και για την πιστοποίησή τους και οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη για επιβολή υγειονομικού φόρου ή τέλους θεωρείται καταργηθείσα.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει επιπρόσθετα τέλη για την καταπολέμηση των επιζωοτικών και των ενζωοτικών ασθενειών, σύμφωνα με τον περί Υγείας των Ζώων Νόμο του 2001.