Πληρωμή τελών

12. Τα τέλη τα οποία επιβάλλει η αρμόδια αρχή-

(α) Για τους ελέγχους σε εισαγόμενα ζώα ή/και προϊόντα ζωικής προέλευσης, θεωρούνται ως πληρωτέα την ημερομηνία που ελέγχεται η παρτίδα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου και εγκρίνεται από επίσημο κτηνίατρο η αποστολή,

(β) για τους ελέγχους σε ζώα ή/και προϊόντα ζωικής προέλευσης, θεωρούνται ως πληρωτέα με τη διενέργεια των ελέγχων, και σε περίπτωση που τέτοια τέλη δεν καταβληθούν εντός εύλογου χρόνου, δύναται να ανακτηθούν με ένδικα μέσα, ως οφειλόμενο χρέος προς τη Δημοκρατία.