Ενημέρωση της Επιτροπής και διαδικασίες σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή σχετικά με-

(α) Την κατανομή και χρησιμοποίηση των τελών και πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει τη μέθοδο υπολογισμού της,

(β) τις ισοτιμίες μετατροπής που υιοθετεί κάθε χρόνο σύμφωνα με το εδάφιο (1), του άρθρου 7,

(γ) τον ή τους τόπους είσπραξης των τελών δίνοντας τις απαιτούμενες εξηγήσεις.

(2) Στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων που διενεργεί, η Επιτροπή μπορεί να εξακριβώνει, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι, σε κράτος μέλος, οι έλεγχοι δεν διενεργούνται με ικανοποιητικό τρόπο έτσι ώστε τα τέλη που προβλέπονται από το εν λόγω κράτος μέλος να μην καλύπτουν τα κόστα των ελέγχων ή να τα καλύπτουν ανεπαρκώς, τότε μπορεί να προσφύγει στις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιονδήποτε άλλων διοικητικών διευθετήσεων που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1989 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας» (EE L 351 της 2.12.1989, σ. 34).