Διορισμός, εξουσίες και υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένων λειτουργώ

14.-(1) Ο Διευθυντής ορίζει επίσημους κτηνίατρους και κτηνιατρικούς επιθεωρητές ως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, πρόσωπα τα οποία, κατά την κρίση του, είναι τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για την άσκηση των καθηκόντων και την εκτέλεση των εξουσιών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατά την εφαρμογή των εξουσιών του όπως προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο οφείλει να παρουσιάζει γραπτή απόδειξη του ορισμού του ως εξουσιοδοτημένου λειτουργού, εφόσον του ζητηθεί από ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατά την εφαρμογή των εξουσιών όπως προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, δύναται να συνοδεύεται από λειτουργό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντεταλμένο προς τον σκοπό τούτο από την Επιτροπή.

(4) Για την αυστηρή άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών του παρόντος Νόμου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται:

(α) Σε οποιαδήποτε κατάλληλη ώρα, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο και σε οποιοδήποτε όχημα, πλοίο, αεροσκάφος ή άλλο τροχοφόρο μέσο (εκτός εάν το κτίριο, ο χώρος, το όχημα, το πλοίο, το αεροσκάφος ή το τροχοφόρο μέσο συνιστά κατοικία) όπου εύλογα υποψιάζεται ότι υπάρχουν ή υπήρχαν ζώα ή/και προϊόντα ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζεται ο παρόντας Νόμος,

(β) να εξετάζει αυτά τα ζώα ή/και προϊόντα ζωικής προέλευσης στους χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο,

(γ) να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο κτίριο, το χώρο, το όχημα, το πλοίο, το αεροσκάφος ή το τροχοφόρο μέσο, καθώς και από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο αυτού, ή από υπάλληλο που εργοδοτείται σε σχέση με αυτό, να του δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες και να του παρουσιάσει οποιαδήποτε βιβλία, πιστοποιητικά, έγγραφα και άλλα στοιχεία τα οποία εύλογα θεωρεί αναγκαία για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων του.

(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται περαιτέρω, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου να εισπράττει τα τέλη που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.