Αδικήματα και ποινές

15. Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην εκτέλεση ή άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών του ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή απαίτηση που του δίδεται σύμφωνα με τα εδάφια (3), (4) και (5) του άρθρου 14 ή δίδει σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι ουσιαστικά ψευδείς ή παραπλανητικές, διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2,500 ή και στις δύο αυτές ποινές.