Μεταβατική διάταξη

16. Για την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την 1η Μαΐου του 2004 τα επιβαλλόμενα τέλη δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, δύναται να αντιστοιχούν με ποσό χαμηλότερο του καθοριζόμενου δυνάμει του εν λόγω άρθρου κατά ποσοστό μέχρι και 50%.