Γνωστοποίηση των τελών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

7.-(1) Η ισοτιμία μετατροπής των ποσών που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III σε Κυπριακές Λίρες, είναι αυτή που ορίζεται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

(2) Το ύψος των τελών που ορίζεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III, δημοσιεύεται κάθε δεύτερη βδομάδα του Δεκέμβρη κάθε έτους με γνωστοποίηση του Διευθυντή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με περίοδο ισχύος από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους:

Νοείται ότι, για την περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους, το ύψος των τελών δημοσιεύεται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου με γνωστοποίηση του Διευθυντή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.