Αρμοδιότητες Αρχής Ασφαλείας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσης (INFOSEC)

8.-(1) Η Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί αρμοδιότητα ως προς τον προσδιορισμό και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών  ΕΕ, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διαβίβασης σε συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, από το ενδεχόμενο να προσβληθεί, τυχαία ή εσκεμμένα η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητά τους από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρηστών και από την χωρίς άδεια αλλοίωση, εξάλειψη ή τροποποίησή τους.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 13, η Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί επιπρόσθετα από τις αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό αναφορικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και είναι, επιπλέον, υπεύθυνη να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές, σχετικά με τις τεχνικής φύσεως απειλές κατά της ασφάλειας των πιο πάνω πληροφοριών και τα μέσα για την προστασία από τέτοιες απειλές.