Εξουσίες Εθνικού Οργανισμού Ασφαλείας

7. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) ορίζεται ως Εθνικός Οργανισμός Ασφαλείας και είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος και για σκοπούς προσαρμογής με τις διατάξεις της Αποφάσεως 2001/264/ΕΚ για-

(α) Τη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων για περιπτώσεις κατασκοπείας, δολιοφθορών, τρομοκρατίας και άλλες ανατρεπτικές δραστηριότητες· και

(β) την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και μέσω αυτής στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, σχετικά με τη φύση των απειλών κατά της ασφαλείας και τα μέσα για την προστασία από αυτές.