Αρμοδιότητες Αρχής Ασφάλειας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσης(INFOSEC)

8. Το Υπουργείο Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΥΠAM/ ΓΕΕΦ) ορίζεται ως η Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC), η οποία ως τέτοια, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος, είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ασφαλείας προκειμένου να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις τεχνικής φύσεως απειλές κατά της ασφάλειας και τα μέσα για την προστασία από αυτές.