Αρμοδιότητες Κεντρικής Γραμματείας Άκρως Απορρήτων EE και Υπογραμματειών

9.-(1) Στο Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύεται η Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ (ΤRĒS SECRET UE/ ΕU TOP SECRET), η οποία λειτουργεί ως η κύρια αρχή παραλαβής και αποστολής ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE, από τη Δημοκρατία προς τα κράτη μέλη και αντίστροφα και η οποία συνεργάζεται με τις Υπογραμματείες που ορίζονται σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (5).

(2) Η Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE αναλαμβάνει το έργο της καταγραφής, διεκπεραίωσης, διανομής και διαφύλαξης όλων των ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος VII του Παραρτήματος και τηρεί κατάλογο όλων των εξαρτώμενων Υπογραμματειών που ιδρύονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) για να την υποβοηθήσουν στην τακτική διεκπεραίωση του έργου της, και διατηρεί αρχείο διατηρούμενων και διανεμόμενων ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE εγγράφων:

Νοείται ότι, η προσωρινή και περιστασιακή πρόσβαση σε ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ EE έγγραφα, δύναται να γίνεται χωρίς τη σύσταση υπογραμματειών.

(3) Στο Υπουργείο Άμυνας, στο ΓΕΕΦ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύονται Υπογραμματείες ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE (EU TOP SECRET), οι οποίες εξαρτώνται από την Κεντρική Γραμματεία και εγκρίνονται σύμφωνα με το εδάφιο (5). Οι Υπογραμματείες δε δύνανται να διαβιβάζουν ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΕ, ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΕ ΑΚΡΩΣ και ΑΠΟΡΡΗΤΑ EE έγγραφα, σε άλλες Υπογραμματείες.

(4) Η Κεντρική Γραμματεία και κάθε Υπογραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE διεξάγει αναλυτική απογραφή όλων των εγγράφων ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE για τα οποία είναι υπεύθυνη, πριν την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

Τα αποτελέσματα της ετήσιας απογραφής διαβιβάζονται από τις Υπογραμματείες στην Κεντρική Γραμματεία και στη συνέχεια συγκεντρωτικά στην Εθνική Αρχή Ασφαλείας. Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας διαβιβάζει τα αποτελέσματα των ετήσιων απογραφών στο Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, πριν την 1η Απριλίου κάθε έτους.

(5) Η ίδρυση και λειτουργία Υπογραμματειών ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE (ΤRĒS SECRET UE/ ΕU TOP SECRET) σε Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες ή άλλους Κρατικούς Φορείς εγκρίνεται από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου (ε), του εδαφίου (1), του άρθρου 5.