Καταθέσεις

(1) Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων και δύναται να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό τους.

(2) Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να καταβάλλει τόκο σε καθοριζόμενες καταθέσεις που γίνονται από πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των αποθεματικών που τηρούνται στην Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.

(3) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Σύστημα και ιδιαίτερα των διατάξεων του άρθρου 21 του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να παρέχει χορηγήσεις με εξασφάλιση ή να παρέχει δάνεια με εξασφάλιση σε πιστωτικά ιδρύματα για καθορισμένες περιόδους και για σκοπούς που η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.