Υπηρεσίες σε πιστωτικά ιδρύματα

47.  Η Τράπεζα δύναται να παρέχει υπό όρους και προϋποθέσεις που η ίδια ήθελε καθορίσει, κατάλληλες υπηρεσίες σε πιστωτικά ιδρύματα.