Υπηρεσίες σε τράπεζες

47. Η Τράπεζα δύναται να παρέχει υπό όρους και προϋποθέσεις που η ίδια ήθελε καθορίσει, κατάλληλες υπηρεσίες σε τράπεζες.