Καταθέσεις

46.—(1) Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις εκ μέρους τραπεζών και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων και δύναται να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό τους.

(2) Η Τράπεζα δύναται κατά την κρίση της να καταβάλλει τόκο σε καθοριζόμενες καταθέσεις που γίνονται από τράπεζες ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των καταθέσεων που η Τράπεζα δυνατό να απαιτήσει δυνάμει του άρθρου 41.

(3) Η Τράπεζα δύναται να παρέχει χορηγήσεις με εξασφάλιση ή να παρέχει δάνεια με εξασφάλιση σε τράπεζες ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα για καθορισμένες περιόδους και για σκοπούς που η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.