Καταθέσεις

46.—(1) Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις εκ μέρους τραπεζών και δύναται να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό τους.

(2) Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να καταβάλλει τόκο σε καθοριζόμενες καταθέσεις που γίνονται από τράπεζες, εξαιρουμένων των αποθεματικών που τηρούνται στην Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.

(3) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Σύστημα και ιδιαίτερα των διατάξεων του άρθρου 21 του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να παρέχει χορηγήσεις με εξασφάλιση ή να παρέχει δάνεια με εξασφάλιση σε τράπεζες για καθορισμένες περιόδους και για σκοπούς που η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.