Νομισματική μονάδα

27.—(1) Νομισματική μονάδα της Δημοκρατίας είναι η λίρα.

(2) Οι υποδιαιρέσεις της νομισματικής μονάδας καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας.