Επιτροπή Προσωπικού

22.—(1) (α) Η Επιτροπή Προσωπικού αποτελείται από το Διοικητή ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, τους δύο εκτελεστικούς συμβούλους και δύο άλλα μέλη που διορίζονται από το Συμβούλιο για θητεία τριών ετών, εκτός εάν παυθούν πριν τη λήξη της θητείας τους από το Συμβούλιο κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή και εφόσον διαπιστωθεί μη πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος του Διοικητή, των συνεδριών της Επιτροπής Προσωπικού προεδρεύει ο Υποδιοικητής.

(β) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος του Διοικητή και του Υποδιοικητή, τα παρόντα στη συνεδρία μέλη της Επιτροπής Προσωπικού εκλέγουν μεταξύ τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(γ)  Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Προσωπικού, αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία της, για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προσωπικού δύναται με εισήγηση του Διοικητή και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει άλλο πρόσωπο εκ των προτέρων για να παραστεί στη συνεδρία, σε αντικατάσταση του απόντος.

(2) Η Επιτροπή Προσωπικού βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(3) Η Επιτροπή Προσωπικού δύναται με εισήγηση του Διοικητή να εκχωρεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές της που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, όπως αυτή ήθελε ορίσει, σε υπεπιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστο τρία άτομα.

(4) Η Επιτροπή Προσωπικού με εισήγηση του Διοικητή αποφασίζει για την οργάνωση της ιδίας και τη διαδικασία των συνεδριών της καθώς και οποιασδήποτε υπεπιτροπής, στην οποία είναι δυνατό να εκχωρηθούν αρμοδιότητές της δυνάμει του εδαφίου (3).