Υποδιοικητής

21. Ο Υποδιοικητής βοηθά το Διοικητή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και, σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Διοικητή, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητή όπως αυτές προβλέπονται στο Σύνταγμα ή στον παρόντα Νόμο.