Αρμοδιότητες του Διοικητή

20.—(1) Τηρουμένου του Άρθρου 119 του Συντάγματος, ο Διοικητής ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να εφαρμόζει την πολιτική της Τράπεζας-

(β) να διευθύνει και να ελέγχει τις εργασίες της Τράπεζας·

(γ) να ενεργεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των εργασιών της Τράπεζας, τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου·

(δ) να διορίζει, θέτει σε διαθεσιμότητα ή απολύει οποιουσδήποτε υπαλλήλους της Τράπεζας.

(2) Ο Διοικητής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ενεργεί σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 22.

(3)(α) Ο Διοικητής μετέχει, ως εκ της θέσεώς του, ως ανεξάρτητη προσωπικότητα, στο Γενικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για-

(i) την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στην Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ή του Καταστατικού· και

(ii) την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης, ή και διακανονισμού συναλλαγών.

(β) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, ο Διοικητής δύναται να εκδίδει Οδηγίες προς επίτευξη των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) καθηκόντων.

(4) Ο Διοικητής, είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Τράπεζας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να εκπροσωπεί την Τράπεζα σε κάθε σχέση της με άλλα πρόσωπα, περιλαμβανομένης και της Κυβέρνησης·

(β) να εκπροσωπεί την Τράπεζα, προσωπικά ή διά δικηγόρου, σε κάθε νομική διαδικασία, στην οποία αυτή είναι διάδικος·

(γ) να υπογράφει συμβάσεις που συνάπτονται από την Τράπεζα, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις, τις οικονομικές καταστάσεις, την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα της Τράπεζας·

(δ) να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) σε άλλους υπαλλήλους της Τράπεζας με δική του ευθύνη.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) και τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, ο Διοικητής ενημερώνει το Συμβούλιο για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που χρήζουν της προσοχής του και παρέχει σ’ αυτό, εφόσον τούτο είναι πρακτικά δυνατό, τέτοια στοιχεία και πληροφορίες που το διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό της πολιτικής του:

Νοείται ότι, ο Διοικητής, επιπλέον, υποβάλλει στο Συμβούλιο προς έγκριση, σχέδια μέτρων ή αποφάσεων, τα οποία, κατά την κρίση του, είναι αναγκαία για την πραγμάτωση των σκοπών και της πολιτικής του Συμβουλίου.