Αρμοδιότητες του Διοικητή

20.—(1) Τηρουμένου του Άρθρου 119 του Συντάγματος, ο Διοικητής ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να εφαρμόζει την πολιτική της Τράπεζας-

(β) να διευθύνει και να ελέγχει τις εργασίες της Τράπεζας·

(γ) να ενεργεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των εργασιών της Τράπεζας, τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου ή της Επιτροπής·

(δ) να διορίζει, θέτει σε διαθεσιμότητα ή απολύει οποιουσδήποτε υπαλλήλους της Τράπεζας.

(2) Ο Διοικητής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ενεργεί σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 22.

(3) Ο Διοικητής, είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Τράπεζας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να εκπροσωπεί την Τράπεζα σε κάθε σχέση της με άλλα πρόσωπα, περιλαμβανομένης και της Κυβέρνησης·

(β) να εκπροσωπεί την Τράπεζα, προσωπικά ή διά δικηγόρου, σε κάθε νομική διαδικασία, στην οποία αυτή είναι διάδικος·

(γ) να υπογράφει συμβάσεις που συνάπτονται από την Τράπεζα, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις, τις οικονομικές καταστάσεις, την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα της Τράπεζας·

(δ) να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) σε άλλους υπαλλήλους της Τράπεζας με δική του ευθύνη.

(4) Ο Διοικητής οφείλει να ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που χρήζουν της προσοχής τους, αντίστοιχα και να τους παρέχει, εφόσον τούτο είναι πρακτικά δυνατό, τέτοια στοιχεία και πληροφορίες που θα τους διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό της πολιτικής τους:

Νοείται ότι ο Διοικητής, επιπλέον, υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή προς έγκριση, σχέδια μέτρων ή αποφάσεων, τα οποία κατά την κρίση του είναι αναγκαία για την πραγμάτωση των σκοπών και της πολιτικής τους.