Επιτροπή Προσωπικού

22.—(1) Η Επιτροπή Προσωπικού αποτελείται από το Διοικητή ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή και τρία άλλα μέλη που διορίζονται από το Συμβούλιο για θητεία δύο ετών, εκτός εάν παυτούν πριν την λήξη της θητείας τους από το Συμβούλιο κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή και εφόσον διαπιστωθεί μη πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Προσωπικού, αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία της, για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προσωπικού δύναται με εισήγηση του Διοικητή να ορίσει άλλο πρόσωπο εκ των προτέρων για να παραστεί στη συνεδρία, σε αντικατάσταση του απόντος.

(3) Η Επιτροπή Προσωπικού δύναται με εισήγηση του Διοικητή να εκχωρεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές της που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, όπως αυτή ήθελε ορίσει, σε υπεπιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστο τρία άτομα.

(4) Η Επιτροπή Προσωπικού με εισήγηση του Διοικητή αποφασίζει για την οργάνωση της ιδίας και τη διαδικασία των συνεδριών της καθώς και οποιασδήποτε υπεπιτροπής, στην οποία είναι δυνατό να εκχωρηθούν αρμοδιότητές της δυνάμει του εδαφίου (3).