Υπάλληλοι

23.—(1) Για την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων της Τράπεζας, διορίζονται, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, οι εκάστοτε αναγκαίοι υπάλληλοι.

(2) Ο διορισμός κάθε υπαλλήλου της Τράπεζας γίνεται έναντι απολαβών και υπό τέτοιους όρους, οι οποίοι προβλέπονται σε οδηγίες ή σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου, κανένας δε δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση στην Τράπεζα, εάν συγχρόνως-

(α) κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία·

(β) έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο κεφάλαιο τέτοιου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή θυγατρικής αυτών εάν δε γνωστοποιήσει προηγουμένως το γεγονός αυτό και λάβει την άδεια του Συμβουλίου:

Νοείται ότι το Συμβούλιο καθορίζει με οδηγίες τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους υπάλληλοι της Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο τέτοιων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή θυγατρικής αυτών.