Ανεξάρτητα πρόσωπα για την άσκηση ειδικών καθηκόντων

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των καθοριζομένων για κάθε περίπτωση από το Συμβούλιο όρων υπηρεσίας, είναι δυνατό να προσλαμβάνονται ανεξάρτητα πρόσωπα για την άσκηση ειδικών καθηκόντων, όπως αυτά καθορίζονται εκάστοτε στη σχετική σύμβαση εργασίας.