Υποχρέωση προς Εχεμύθεια

25.(1) Κάθε σύμβουλος, υπάλληλος της Τράπεζας έχει υποχρέωση, ακόμη και όταν θα έχει παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του, να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και για τους σκοπούς του εκάστοτε εν ισχύ Ποινικού Κώδικα θεωρείται ότι ανήκει στη δημόσια υπηρεσία και οι διατάξεις του περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Προστασία) Νόμου εφαρμόζονται σε σχέση με αυτούς ως εάν να ήταν δημόσιοι υπάλληλοι:

Νοείται ότι, πρόσωπα, τα οποία διετέλεσαν μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργούσε δυνάμει του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση για τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ακόμα και μετά την παύση των καθηκόντων τους και/ή κατάργηση της εν λόγω Επιτροπής.

(2)(α) Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, ποινικού ανακριτή διεξάγοντος ανάκριση βάσει του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου και Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του περί  της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμου, νοουμένου ότι το παρόν άρθρο δεν ερμηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη εξουσία.

(β) Η υποχρέωση για τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου δεν ισχύει σε περίπτωση παροχής πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς συμμόρφωση με τις διατάξεις της Συνθήκης ή του Καταστατικού.