Υποχρέωση προς εχεμύθεια

25. Κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμβουλος, υπάλληλος της Τράπεζας έχει υποχρέωση να τηρεί το απόρρητο και για τους σκοπούς του εκάστοτε εν ισχύ Ποινικού Κώδικα θεωρείται ότι ανήκει στη δημόσια υπηρεσία και οι διατάξεις του περί Προστασίας Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου εφαρμόζονται σε σχέση με αυτούς ως εάν να ήταν δημόσιοι υπάλληλοι:

Νοείται ότι το απόρρητο δεν ισχύει έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, ποινικού ανακριτή διεξάγοντος ανάκριση βάσει του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου και Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμου, νοουμένου ότι το παρόν άρθρο δεν ερμηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη εξουσία.