Αξία και τύπος τραπεζογραμματίων και κερμάτων

30.—(1) Η αξία, οι επιγραφές, ο τύπος, η ύλη και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων καθορίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος από την Τράπεζα κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Η Τράπεζα δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίηση σχετικά με τις αξίες και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων που σκοπεύει να εκδώσει δυνάμει του άρθρου 29.