Νόμιμα κυκλοφορούν χρήμα

31.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των ισχυουσών στη Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του εδαφίου (2), τραπεζογραμμάτια και κέρματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 106 της Συνθήκης είναι το νομίμως κυκλοφορούν χρήμα και γίνονται αποδεκτά χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό για το διακανονισμό όλων των χρεών, δημόσιων και ιδιωτικών.

(2) Η Τράπεζα δύναται, με γνωστοποίησή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κοινοποιεί ότι ορισμένες εκδόσεις ή αξίες τραπεζογραμματίων ή κερμάτων έπαυσαν να είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα από μια καθορισμένη ημερομηνία και μετέπειτα.

Νοείται ότι με την ίδια γνωστοποίηση κοινοποιείται η προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας, τα τραπεζογραμμάτια ή τα κέρματα αυτά ανταλλάσσονται στην Τράπεζα με άλλα, που κατά τον τρέχοντα χρόνο αποτελούν έγκυρο και νομίμως κυκλοφορούν χρήμα.