Νόμιμα κυκλοφορούν χρήμα

31.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), τραπεζογραμμάτια και κέρματα που εκδίδονται από την Τράπεζα, είναι το νομίμως κυκλοφορούν χρήμα και γίνονται αποδεκτά χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό για το διακανονισμό όλων των χρεών, δημόσιων και ιδιωτικών.

(2) Η Τράπεζα δύναται με γνωστοποίησή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει ότι ορισμένες εκδόσεις ή αξίες τραπεζογραμματίων ή κερμάτων έπαυσαν να είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα από μια καθορισμένη ημερομηνία και μετέπειτα:

Νοείται ότι με την ίδια γνωστοποίηση καθορίζεται εύλογη προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας, τα τραπεζογραμμάτια ή τα κέρματα αυτά ανταλλάσσονται στην Τράπεζα με άλλα, που κατά τον τρέχοντα χρόνο αποτελούν έγκυρο και νομίμως κυκλοφορούν χρήμα.