Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

57.—(1) Εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η Τράπεζα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

(2) Η Τράπεζα καθορίζει το καθαρό κέρδος ή την καθαρή ζημιά της για κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα με εγκεκριμένες λογιστικές αρχές, που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει, πριν το τέλος κάθε μήνα, συνοπτική κατάσταση ισολογισμού, ο οποίος ίσχυε κατά το τέλος του αμέσως προηγούμενου μήνα.